Bendra informacija

Identifikavimo kodas 190486624
Teisinė formaBiudžetinė įstaiga
Buveinės adresasSūduvos g. 21a, 70340 Gražiškių mstl., Vilkaviškio r.
Telefonai:
Direktorė
Grita Launikonienė
(8 342) 43695
8 671 68919
Sekretorė
Milda Liutkevičiūtė
(8 342) 43695
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Angelė Baronienė
(8 342) 43216
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Daiva Čiegienė
(8 342) 43617
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ramutė Gurinskienė
(8 342) 43680
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Birutė Kirnienė
(8 342) 43680
Ūkvedys
Rimantas Rutkauskas
8 620 60322
Vyr. finansininkė
Virginija Brazaitienė
(8 342) 43680
Buhalterė
Aldona Savickienė
(8 342) 43680
Socialinė pedagogė
Romena Viliušienė
8 671 68986
Specialiogi pedagogė
Daiva Čiegienė
8 671 68891
Psichologė
Jolanta Lekavičienė
8 671 76980
El. pašto adresai:
Direktorė
Grita Launikonienė
direktore@graziskiai.lt
g.launikoniene@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Angelė Baronienė
pavaduotoja@bartninkai.lm.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Daiva Čiegienė
daivaciegiene@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ramutė Gurinskienė
ramute.gurinskiene@graziskiai.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Birutė Kirnienė
birute.kirniene@graziskiai.lt
Sekretorė
Milda Liutkevičiūtė
graziskium@gmail.com
Vyr. finansininkė
Virginija Brazaitienė
grazbuh@gmail.com
Bibliotekininkė
Romena Jeseliūnienė
romjes4@gmail.com

Vertybės

Vertybės

Vizija

Saugiausia, patraukliausia gimnazija Vilkaviškio rajone, bendradarbiavimui jungianti didesnę dalį mokyklos bendruomenės, ugdymo procese išskirtinį dėmesį skirianti mokinio sėkmės patyrimui.

Misija

Gimnazija, teikianti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, bendradarbiaudama su mokinio šeima, padedanti kiekvienam vaikui, mokiniui įgyti maksimalius gebėjimus, padedanti atsakingai pasirinkti gyvenimo kelią, išsiugdyti bendražmogiškas vertybes ir socialinius įgūdžius.

Gimnazijoje siekiama

1. Laiduoti ugdymo kokybę ir veiksmingumą.


Aktualizuojant ugdymo turinį pagal Bendrąsias ugdymo programas ir mokinių poreikius bus tobulinama ugdymo kokybė: didinamas mokymosi patrauklumas, stiprinama mokinių mokymosi motyvacija, mokinių mokymosi mokytis ir kitos kompetencijos, siekiama aukštesnės mokymosi kokybės. Bus didinamas dėmesys individualiai mokinio bei bendrai gimnazijos pažangai. Mokiniams, jų tėvams bus teikiama individualizuota pedagoginė, socialinė, psichologinė, specialioji, profesinė pagalba. Puoselėjant šiuolaikinio pasaulio suvokimą, socialinę kompetenciją, veiklumą, atsakingumą, norą ir gebėjimą mokytis bus siekiama užtikrinti deramą mokinių akademinių ir kitų pasiekimų lygį.
Prioritetas, planuojant ugdymo turinį, bus teikiamas mokinių poreikiams ir mokinių tėvų lūkesčiams.

2. Vystyti lyderystės kultūrą mokyklos bendruomenėje.


Siekiama puoselėti estetišką, jaukią, saugią ugdymo ir ugdymosi aplinką. Be akademinio mokymosi siektina ugdyti bendruosius mokinių gebėjimus – iniciatyvumą, komunikavimą, verslumą, kūrybiškumą, kompiuterinį raštingumą, savigarbą, pagalbą kitiems, patriotiškumą, pilietiškumą, sveikatingumą. Imantis papildomų iniciatyvų, didinančių mokinių, jų tėvų dalyvavimą mokyklos veikloje, bus siekiama puoselėti bendradarbiavimo kultūrą gimnazijos bendruomenėje, užtikrinti gerus santykius. Siekiama išlaikyti ir kurti naujas tradicijas, stiprinti ryšius su kitomis švietimo įstaigomis, socialiniais partneriais, organizuoti ir įgyvendinti bendrus projektus. Formuoti teigiamą gimnazijos įvaizdį. Tikslas bus įgyvendinamas per pokyčius, pozityvų požiūrį bendruomenėje į mokyklq, puoselėjant aukštų lūkesčių kultūrą. Mokyklos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas bus tikslingas, padedantis veiksmingai įgyvendinti ugdymo turinį.
Prioritetas - komandų, grupių mokyklos bendruomenėje sutelkimas bendriems susitarimams priimti ir juos įgyvendinti.

Mokiniai atvyksta į mokyklą iš šių vietovių
Vietovės, iš kurių atvyksta mokiniai

Pedagogų sąrašas 2016 - 2017m.m. >>


2014.07.25 Vilkaviškio r. savivaldybės tarybos sprendimas dėl nuostatų patvirtinimo>>

2014.07.25 Gimnazijos nuostatai >>


Nuostatų patvirtinimas savivaldybės puslapyje>>

Gimnazijos bendruomenė >>

Gimnazijos direktorius >>

Gimnazijos simbolika >>

Mokytojai >>

Kinų patarlė:

„Mokslas yra besvoris. Brangenybė, kurią jūs visada lengvai nešiojate.“

Burke:

„Mokslas yra pigi tautų gynyba.“

B.F.Skineris:

„Išsimokslinimas yra tai, kas lieka užmiršus, ko išmokai.“

Haliburtonas:

„Universitetinis mokymas parodo žmogui, kaip mažai kiti žmonės žino.“

Elbertas Hubardas:

„Mokykla neturi būti pasirengimas gyvenimui. Mokykla turi būti gyvenimas.“

Džiovanis Rufinis:

„Mokytojas yra tarsi žvakė, kuri šviečia kitiems naudodama save.“

Henris Peteris:

„Mokytiems žmonėms lengva vadovauti, bet sunku versti, lengva valdyti, bet neįmanoma pavergti.“

Aristotelis:

„Aristotelis, paklaustas, kiek mokytas žmogus skiriasi nuo nemokyto, atsakė: “Tiek, kiek gyvas nuo negyvo”.“

Aristotelis:

„Bet ką daryti išmokstame tik darydami.“

Juvenalis:

„Visi nori būti mokyti, tik ne visi pasirengę mokėti mokslo kainą.“

Benjaminas Dizraelis:

„Daug mokytis, daug pamatyti ir daug iškentėti yra trys mokslo pagalvės.“

Francis Beikonas:

„Amatininkai kaltina mokslą, paprasti žmonės žavisi juo, o išmintingi - juo naudojasi.“

Derekas Bokas:

„Jei manote, kad mokslas brangus, pasirinkite nemokšiškumą.“

Harvardo universiteto rektorius Šarlis Eliotas:

„Harvardas tapo žinių sandėliu, nes pirmakursiai tiek daug atsineša, o diplomantai tiek mažai pasiima.“

Džonas Cierdis:

„Universitetas yra tai, kuo tampa aukštoji mokykla, kai dėstytojai nustoja domėtis studentais.“

Edis Brickelas:

„Filosofija yra pasivaikščiojimas slidžia uola. “

Leonardas da Vinčis:

„Gamta niekada nelaužo savo įstatymų.“

Napoleonas Bonapartas:

„Vaizduotė valdo pasaulį.“

Albertas Einšteinas:

„Vaizduotė svarbesnė už žinias.“

Džozefas Jubertas:

„Kas turi vaizduotę be mokslo, turi sparnus, bet neturi kojų.“

D. Adisonas:

„Žinios – tai vienintelis dalykas, kuris išaukština vieną žmogų prieš kitą.“

A. Belas:

„Yra didelis skirtumas tarp norinčių žinoti ir smalsuolių.“

P. Buastas:

„Mokslo ribos panašios į horizontą: kuo labiau prie jų artėji, tuo labiau jos tolsta.“

Ciceronas:

„Kambarys be knygų – lyg kūnas be sielos.“

V. Dautartas:

„Kas negerbia knygos, tas ir žmogaus negerbia.“

A. Diuma:

„Nežinojimas – pati sunkiausia bausmė.“

F. Dostojevskis:

„Geriau būti nelaimingam, bet žinoti, negu laimingam ir gyventi … kaip kvailiui.“

M. Driuonas:

„Skaityti – vadinasi, gyventi, nes gyventi, vadinasi, žinoti, pažinti, suprasti.“

A. Fransas:

„Geriau suprasti mažai, negu suprasti blogai.“

A. Gercenas:

„Mokslą studijuoti per maža, jį reikia pergyventi.“

J. V. Gėtė:

„Nerasi tokio žmogus, iš kurio išminčius negalėtų dar ko nors pasimokyti.“

M. Gorkis:

„Knyga – sudėtingiausias ir didingiausias stebuklas iš visų stebuklų, žmonijos sukurtų savo kelyje į laimę ir ateitį.“

D. Graninas:

„Moksle lengvas kelias nebūna teisingas, anksčiau ar vėliau jis žmogui keršija.“

V. Hugo:

„Sėkmingai nacijos raidai vienodai reikalinga raidė, skaitmuo ir nata.“

V. Hugo:

„Paviršutiniškai žinoti viską, vadinasi, nieko nežinoti.“

H. Ibsenas:

„Tu knygą pamėgsi, tave pamėgs visas pasaulis.“

Konfucijus:

„Mokslai be apmąstymų nenaudingi, o apmąstymai be mokslų pavojingi.“

M. Larnis:

„Vieni žmonės gyvena ir mokosi, kiti – tiktai gyvena.“

S. J. Lecas:

„Kito žmogaus neraštingumas taip pat kliudo rašyti.“

V. Leninas:

„Jeigu aš žinau, kad mažai žinau, aš pasieksiu, kad žinočiau daugiau.“

L. Da Vinčis:

„Pasigailėjimo vertas tas mokinys, kuris neaplenkia savo mokytojo.“

D. Lokas:

„Norint išmokti didelių dalykų, reikia pradėti nuo mažų.“

Lotynų posakis:

„Mokydami kitus, mokomės patys.“

A.Makarenka:

„Negalima išmokyti žmogaus būti laimingu, bet galima jį išauklėti taip, kad jis būtu laimingas.“

K. Marksas:

„Moksle nėra plataus vieškelio, ir tik tas gali pasiekti jo viršūnę, kuris, nebijodamas nuovargio, kopia akmeniniai šlaitais.“

CH. Martis:

„Žinios – tai proto akys.“

R. Mizara:

„Gyvenimas – didžiausia mokykla; geriausias tas žmogus, kuris, mokydamasis šioje mokykloje, kopia aukštyn savo kojomis.“

R. Oldingtonas:

„Niekad nesistenk kitų padaryti tuo, kuo pačiam nepasisekė tapti.“

N.Strovskis:

„Geros knygos – laiko laimėjimas, bevertės knygos – laiko gaišimas, o blogos – laiko vogimas.“

K. Paustovskis:

„Knyga yra vienintelė žmogiškos minties saugotoja ir jos perteikėja iš amžių į amžius, iš kartos į kartą.“

I. Pavlovas:

„Mokslas iš žmogaus reikalauja viso gyvenimo.“

R. Rolanas:

„Pačios objektyviausios knygos yra tos, kurios sukelia daugiausia iliuzijų.“

V. Skotas:

„Tas, kuris niekina mokslą, žus per savo nemokšiškumą.“

V. Šekspyras:

„Pažinti ką nors iki galo – vadinasi pažinti save.“

G. D. Toro:

„Knygas reikia skaityti taip pat susikaupus ir neskubant, kaip jos buvo rašomos.“

L. Tolstojus:

„Žinojimas – ginklas, o ne taikinys.“

L. Tolstojus:

„Nebijok nežinojimo, bijok klaidingo žinojimo: dėl jo atsitinka visa pikta pasaulyje.“

L. Tolstojus:

„Išmintis ir tiesa yra nelyginant tyriausias skystis, kurio mes norime įsipilti į save.“

P. Vaičiūnas:

„Knyga – tai pats savęs išsiilgęs žmogus.“

V. Veresajevas:

„Pažinę šviesą, jūs jau nenorėsite gyventi tamsoje.“

F. Volteras:

„Knygos – mano ginklas, jomis užkariavau visą pasaulį.“

F. Volteras:

„Geriau žinoti ir kankintis, negu tamsybėje gyventi ir džiaugtis.“

M. Andersenas Neksė:

„Kas abejoja savo idėja, pats kerta šaką, ant kurios sėdi.“

A.Andrėjavas:

„Be klaidų ir paklydimų gyvenimas būtų panašus į distiliuotą vandenį, – tyras, bet negyvas.“

A. Baltakis:

„Geriau gyva klaida, nei mirusi teisybė.“

Š. Čotopadhajus:

„Didžiulę klaidą daro tas, kurs mėgina užvaldyti kūną, neužvaldęs sielos.“

J. V. Gėtė:

„Žmogus per klystkelius suranda teisingą kelią.“

V. Kočetovas:

„Verčiau išpūsti pavojų, negu jį sumenkinti ar nepakankamai įvertinti.“

G. Laub:

„Pavojingiausi, žinoma, tie keliai, kurie niekur neveda.“

V. Leninas:

„Abejingumas yra tylus rėmimas to, kas stiprus, to kas viešpatauja.“

J. Mikelinskas:

„Baimė suklysti yra pagrindinis visų klaidų šaltinis.“

V. Pratolinis:

„Gyvenime galima klysti, kai nežinai, kas yra gera ir kas yra bloga. Bet viena kartą tai supratęs, daugiau nebesuklysi.“

R. Rolanas:

„Tik tas neklysta, kuris nieko neveikia.“

M. Sluckis:

„Didžiosios didžiųjų žmonių klaidos ir kaltės neišperka mūsų mažų klaidų.“

R. Tagorė:

„Kas žiburį už nugaros neša – šešėlį meta prieš save.“

R. Tagorė:

„Jei užversi duris visoms klaidoms, tai ir tiesa liks už durų.“

L. Tolstojus:

„Daug kilniau pripažinti savo klaidą, negu žengti nepataisomą žingsnį.“

Paklausk - atsakysim


Klausimai – Atsakymai >>

Mokinių vežimo į mokyklą ir iš mokyklos grafikai.


Tinklapio autorius:
Evaldas Plečkaitis
evaldasetagraziskiai.lt


Administracijai